top of page

Integritetspolicy

Integritetspolicy

 1.Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Yonteproductions samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

 1.1 Integritetspolicyn gäller då Yonteproductions tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, vid event anordnade av Yonteproductions och övrig i kontakt med Yonteproductions (besök på webbplats etc).

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2.Personuppgiftsansvarig

Yonteproductions är personuppgiftsansvarig för Yonteproductions behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3.När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra tjänster, delta i våra events eller kontakta oss för information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Yonteproductions samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp, besöker Yonteproductions webbplats eller anmäler dig till event som Yonteproductions anordnar samt när du per telefon, post eller e-post kontaktar Yonteproductions.

4.Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som kontaktar oss per post, e-post eller telefon

De personuppgifter som Yonteproductions samlar in och behandlar om dig när du vänder dig till Yonteproductions och kontaktar oss per post, e-post eller telefon är:

Namn

Adress

E-postadress

Telefonnummer

4.2 För dig som besöker vår webbplats

De personuppgifter som Yonteproductions samlar in när du besöker vår webbsida är:

Namn

Telefonnummer

4.3 För dig som anmäler dig till ett event som Yonteproductions anordnar

De personuppgifter som Yonteproductions samlar in och behandlar om dig när du anmäler dig till ett event som Yonteproductions anordnar är:

Namn

Telefonnummer

E-postadress

5.Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som köper tjänster av Yonteproductions

Yonteproductions behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Yonteproductions dina personuppgifter i syfte att:

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp och fakturering

Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter

Lämna information, sända eventinbjudningar och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Yonteproductions och utvalda samarbetspartners varor och tjänster

Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

5.2 För dig som kontaktar Yonteproductions per post, mail eller telefon Yonteproductions behandlar dina personuppgifter för att:

Besvara frågor
Erbjuda våra tjänster
Kontakta dig
5.3 För dig som besöker Yonteproductions webbplats

Yonteproductions behandlar dina personuppgifter för att:

Marknadsföra och erbjuda våra tjänster
5.4 För dig som anmäler dig till ett event som Yonteproductions anordnar

Yonteproductions behandlar dina personuppgifter för att:

Planera, administrera och genomföra event
Tillhandahålla information om event
Köpa in tillbörligt tilltugg och livsmedel för eventet
6.De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Yonteproductions baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund. Däri inbegripet att utföra tjänster och fakturera till dig.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra tjänster. Yonteproductions har ett berättigat intresse av att marknadsföra sina tjänster.

6.4 I vissa fall kan Yonteproductions ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

6.5 Yonteproductions behandlar inte dina personuppgifter genom automatiserat beslutsfattande, inbegripen profilering.

8.Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

8.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Yonteproductions kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Yonteproductions rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

9.Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

9.1 Yonteproductions lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte.

9.2 Personuppgifter kan komma att lämnas ut av Yonteproductions om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Yonteproductions rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Ändring av integritetspolicy
10.1 Yonteproductions har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn.

Skyddet av dina personuppgifter
11.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Yonteproductions har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Dina rättigheter
12.1 Yonteproductions ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.2 Yonteproductions kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.3 Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, rättelse av dina personuppgifter, radering av dina personuppgifter, begränsning av behandling av dina personuppgifter, återkallande av samtycke till behandling av dina personuppgifter, samt att invända mot behandling av dina personuppgifter.

12.4 Yonteproductions kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 9 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

12.5 Du har rätt att begära dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

12.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

12.7 Om du inte vill att Yonteproductions behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till yonte@yonteproductions.se. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

12.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

13.0 Cookies

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På yonteproductions.se använder vi följande cookies:

Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).

Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).

Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).

Tredjepartscookies (cookies som sätts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Du kan själv styra över användningen av cookies. Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

13.1 Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

bottom of page